Προκήρυξη 3Κ/2018: Οδηγός με 20 ερωτήσεις – απαντήσεις για τις 8.166 προσλήψεις…Οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων πρόσληψης στους φορείς...

του δημόσιου τομέα, μπορεί πολλές φορές να φαίνονται δύσκολες και μπερδεμένες.


Το e-dimosio.gr συγκέντρωσε τα πιο συνήθη ερωτήματα που κάνουν οι αναγνώστες για τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης στην προκήρυξη 3Κ/2018.

Λάβετε υπ’ όψιν ότι το 10% των αιτήσεων που γίνονται κάθε χρόνο στο ΑΣΕΠ,  απορρίπτονται διότι οι υποψήφιοι είτε δεν έχουν συμπληρώσει σωστά την αίτηση τους, είτε δεν έχουν προσκομίσει τα σωστά δικαιολογητικά που χρειάζονται. Ξοδέψτε χρόνο να βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει όλα τα βήματα σωστά.

1.     Πότε ξεκινά και πότε λήγει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά

Σύμφωνα με την προκήρυξη, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων:

-Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

-Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

 2. Είναι άλλη η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ηλεκτρονικά και άλλη η προθεσμία αποστολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών;

Ναι. Ο υποψήφιος πρώτα συμπληρώνει την αίτηση ηλεκτρονικά και σε δεύτερη φάση στέλνει την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά και τα απαραίτητα έγγραφα ταχυδρομικά, στο ΑΣΕΠ. H προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης, με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει τρεις εργάσιμες ημέρες μετά: Με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.


3.     Τι πρέπει να κάνω για να καταθέσω ηλεκτρονική αίτηση;

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.asep.gr. Για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Εγγραφή στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΑΣΕΠ, στη διαδρομή: «Πολίτες-> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» η οποία πραγματοποιείται με:

·         Εγγραφή Νέου Χρήστη μέσω ΓΓΠΣ (τα προσωπικά στοιχεία συμπληρώνονται αυτόματα) ή Εγγραφή Νέου Χρήστη (με πλήρη συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων από τους υποψήφιους) και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης, οι υποψήφιοι προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους».

Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. προχωρούν στην «Είσοδο Μέλους» χρησιμοποιώντας τα Στοιχεία Σύνδεσης. Ακολούθως οι υποψήφιοι, επιλέγοντας «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων», προβαίνουν στη δημιουργία νέας αίτησης επιλέγοντας «Νέα Αίτηση».

4.     Ποιος έχει την τελική ευθύνη για τη συμπλήρωση της αίτησης; Τι πρέπει να προσέξω;

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία των ηλεκτρονικών αιτήσεων, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά.

5.     Σε ποιες περιπτώσεις η αίτηση μου θα κριθεί απαράδεκτη και θα αποκλειστώ από τη διαδικασία;

Α. Στην περίπτωση που δεν αποσταλεί μαζί με τα δικαιολογητικά ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΗ και ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ η αίτηση που απεστάλη ηλεκτρονικά.

Β. Στην περίπτωση που στην ηλεκτρονική αίτηση δεν αναγράφεται ο αριθμός του ηλεκτρονικού παραβόλου ή του παραβόλου που παραλαμβάνεται από το Δημόσιο Ταμείο.Το παράβολο μπορεί να προμηθευτεί ο υποψήφιος από την εφαρμογή ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) ή από Δημόσιο Ταμείο. Το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να καταβληθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη. Τυχόν αποδεικτικό πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου πρέπει να εκτυπωθεί, να συμπεριληφθεί στον πίνακα δικαιολογητικών και να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ μαζί με τα δικαιολογητικά.

Γ. Αν υποβληθεί αίτηση για θέσεις δύο κατηγοριών προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού (πχ ΤΕ και ΔΕ) συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δ. Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις για θέσεις της ίδιας προκήρυξης

Ε. Υποβολή ανυπόγραφης αίτησης.

Δε λαμβάνεται, τέλος, υπόψιν αίτηση υποψηφίου που δεν διαθέτει τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα.

6.     Τι άλλο πρέπει να αποστείλω στο ΑΣΕΠ;

Μαζί με την εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση και το παράβολο, αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή του διαβατηρίου ή του διπλώματος οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας, από τα οποία θα πρέπει να προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, διαφορετικά απαιτείται να αποσταλεί και πιστοποιητικό γεννήσεως ή σχετική βεβαίωση.

Επίσης αποστέλλονται όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα και τις ιδιότητες που επικαλείται ο υποψήφιος. Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία.

Η μορφή της αίτησης που υπεβλήθη ηλεκτρονικά και της αίτησης που αποστέλλεται πρέπει να ταυτίζονται. Τυχόν διορθώσεις ή τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ο φάκελος αποστολής των δικαιολογητικών πρέπει να είναι Α4 ή ειδικός φάκελος ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται: ‘’Α.Σ.Ε.Π. Αίτηση για την Προκήρυξη (Αριθμός προκήρυξης 3Κ/2018), Τ.Θ. 14308 Αθήνα Τ.Κ. 11510’’.

7.     Ξέχασα να αναφέρω κάποια δικαιολογητικά και υπέβαλα ήδη την ηλεκτρονική αίτηση. Μπορώ να το διορθώσω;

Ναι. Συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή/και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών που έχει ορίσει το ΑΣΕΠ για την εκάστοτε προκήρυξη. Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από την εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και την ένδειξη ‘’ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ’’

8.     Όταν στείλουμε κάποιο δικαιολογητικό το οποίο είναι λάθος μπορεί να ακυρώσει όλη την αίτηση;

Όχι. Αν δε γίνει ορθή συμπλήρωση ή αντικατάσταση των δικαιολογητικών, δεν ακυρώνεται η συμμετοχή, αλλά δεν λαμβάνεται υπόψιν και δε μοριοδοτείται το προσόν που αποδεικνύει το συγκεκριμένο δικαιολογητικό.

9.     Πότε μοριοδοτείται ο δεύτερος τίτλος σπουδών;

Ο δεύτερος τίτλος σπουδών μοριοδοτείται όταν είναι σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με το βασικό τίτλο σπουδών. Για τους υποψηφίους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.) ως δεύτερος τίτλος σπουδών (σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης) βαθμολογούμενος ως κριτήριο με 150 μονάδες, θεωρείται μόνο τίτλος Α.Ε.Ι.(ΠΕ) προκειμένου για τις θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και μόνο τίτλος Τ.Ε.Ι. (ΤΕ) προκειμένου για τις θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).

10.            10.Είμαι δημόσιος υπάλληλος. Μπορώ να λάβω μέρος σε προκήρυξη;

Ναι, αν έχει συμπληρωθεί πενταετία από το διορισμό. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/1994, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους. Η απαγόρευση αυτή αφορά αποκλειστικά τους μόνιμους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων η υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων ρυθμίζεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα και όχι τους υπαλλήλους που απασχολούνται στους ανωτέρω φορείς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ακόμη κι αν αυτοί έχουν προσληφθεί βάσει του Ν. 2190/1994 και κατέχουν οργανικές θέσεις.

11.            Υπέβαλα την ηλεκτρονική αίτηση και έχω κάνει λάθος. Μπορώ να τη διορθώσω;

Εάν οι υποψήφιοι επιθυμούν τη διόρθωση ή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης που «Υποβλήθηκε», πρέπει, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προκήρυξη, να εισέλθουν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Α.Σ.Ε.Π. και από τη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων» να επιλέξουν (για τη συγκεκριμένη αίτηση) «Ακύρωση» και στη συνέχεια να προχωρήσουν στη δημιουργία Νέας Αίτησης και στην εκ νέου Υποβολή της. Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν τη νέα υποβληθείσα εκτυπωμένη αίτησή τους, υπογεγραμμένη και με την ένδειξη (ή αναγράφοντας σε αυτή) «Νέα Αίτηση». Η υποχρέωση αυτή ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να αποστείλουν εκ νέου δικαιολογητικά.

12.            Εχω τελειώσει το μεταπτυχιακό μου αλλά δεν έχω ακόμα ορκιστεί. Μπορώ να αποστείλω τον τίτλο και να μοριοδοτηθεί;

Όχι, τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

13.            Στα δικαιολογητικά που αποστέλλω ταχυδρομικώς, πρέπει να συμπληρώσω και να αποστείλω κάποια άλλη υπεύθυνη δήλωση;

Όχι. Η ηλεκτρονική αίτηση του υποψηφίου, η οποία εκτυπώνεται, υπογράφεται και αποστέλλεται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στο ΑΣΕΠ, επέχει η ίδια θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις, όπως ρητά αναφέρεται σε αυτή. Δεν απαιτείται επομένως η αποστολή κάποιας ξεχωριστής υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 Ν.1599/1986 .


14.Υπάρχει υποχρέωση αναφοράς των δικαιολογητικών με συγκεκριμένη σειρά;

Όχι, δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο. Καλό θα είναι να ακολουθηθεί η σειρά της προκήρυξης, κυρίως προς αποφυγή παράλειψης αποστολής κάποιου δικαιολογητικού.

15.            Εκτός από το πτυχίο μου, πρέπει να προσκομίσω και κάποια άλλη βεβαίωση από το ΑΕΙ ή το ΑΤΕΙ;

Μόνο αν στο πτυχίο δεν αναγράφεται ο ακριβής βαθμός. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.

16.            Τι πρέπει να προσκομίσω αν ο τίτλος μου έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό;

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.

17.            Κατέχω μεταπτυχιακό τίτλο. Τι προσκομίζω;

Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών ή την απαιτούμενη εξειδίκευση από την προκήρυξη, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από τους προσκομιζόμενους τίτλους


18.            Τι ισχύει για την εντοπιότητα;

Η εντοπιότητα ισχύει για τους υποψήφιους που είναι μόνιμοι κάτοικοι, δήμων των νομών (παρ. 27, άρθρο 9, ν. 4057/2012 ΦΕΚ 54/14.3.2012/τ.Α΄) Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας, Καστοριάς, Κιλκίς, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης, Σερρών και Φλώρινας ή των νησιών, Αγαθονήσι, Αλόννησος, Άνδρος, Αντίπαρος, Αστυπάλαια, Ζκυνθος, Θάσος, Θήρας, Ιθάκη, Ίος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Κάσος, Κέα, Κέρκυρα, Κίμωλος, Κύθνος, Κως, Λειψοί, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Μεγανήσι, Μεγίστη, Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Νίσυρος, Οινούσσες, Πάρος, Πάτμος, Ρόδος, Σαμοθράκη, Σάμος, Σέριφος, Σκιάθος, Σκόπελος, Σίφνος, Σκύρος, Σύμη, Σύρος, Τήλος, Τήνος, Χίος, Ψαρά ή των κατωτέρω παραμεθόριων περιοχών του νομού Ιωαννίνων, που προβλέπονται στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 17, του ν. 2190/1994 και όπως οι περιοχές αυτές καθορίζονται με την ΔΙΔΑΔ/Φ.42/2443/οικ.21290/12.10.1999 (ΦΕΚ 1925/25.10.1999/τ.Β’) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, δηλαδή, των δήμων ‘Ανω Καλαμά, Άνω Πωγωνίου, Δελβινακίου, Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Καλπακίου, Κεντρικού Ζαγορίου, Κονίτσης, Μαστοροχωρίων, Μολοσσών, Τύμφης ή των κοινοτήτων Αετομηλίτσης, Λάβδανης, Πάπιγκου, Πωγωνιανής και Φούρκας και μετά το ν. 3852/2010 των δήμων Πωγωνίου, Ζίτσας, Ζαγορίου και Κόνιτσας του νομού Ιωαννίνων και δήμων με πληθυσμό μικρότερο των 10.000 κατοίκων (δ. Βιάννου, δ. Βορείων Τζουμέρκων, δ. Γεωργίου Καραϊσκάκη, δ. Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, δ. Δυτικής Μάνης, δ. Επιδαύρου, δ. Ερυμάνθου, δ. Ζαγοράς – Μουρεσίου, δ. Ζαχάρως, δ. Θέρμου, δ. Κεντρικών Τζουμέρκων, δ. Μετσόβου, δ. Νεμέας, δ. Νότιας Κυνουρίας, δ. Οροπεδίου Λασιθίου, δ. Σπετσών, δ. Σφακίων, δ. Ύδρας, εφόσον επιθυμούν το διορισμό τους σε θέσεις υπηρεσιών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκεκαι ισχύει, που προκηρύχθηκαν στον αντίστοιχο νομό ή νησί ή παραμεθόριο περιοχή και δεσμεύονται να υπηρετήσουν σε αυτή επί μία τουλάχιστον δεκαετία.

Για την απόδειξη της μόνιμης κατοικίας, προσκομίζουν «βεβαίωση μόνιμης κατοικίας» (όχι πιστοποιητικό εντοπιότητας) του δημάρχου του οικείου δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 του ν. 3463/2006 (Α΄114).

Οι υποψήφιοι που κάνουν χρήση του ανωτέρω πλεονεκτήματος και δέχονται να υπηρετήσουν στη θέση της επιλογής τους επί 10ετία τουλάχιστον, δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 14 του ν. 3051/2002, να αποσπασθούν, μετατεθούν, μεταταγούν ή μεταφερθούν πριν τη συμπλήρωση 10ετίας.

Τα άτομα τα οποία ανατράφηκαν σε δημόσιο, εκκλησιαστικό, δημοτικό ή κοινοτικό βρεφοκομείο ή ορφανοτροφείο ιδρύματος ή σωματείου, επί επταετία τουλάχιστον, ανεξαρτήτως της ηλικίας εισαγωγής τους, προκειμένου να μοριοδοτηθούν με 100 μονάδες, πρέπει να το δηλώσουν στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να προσκομίσουν Βεβαίωση από Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας (ΝΠΔΔ) ν. 3329/2005 ή από Ίδρυμα, Σωματείο Ιδιωτικού δικαίου ή ΝΠΔΔ ΟΤΑ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10484/14.02.2007 (ΦΕΚ 317/Β΄/08.03.2007) κοινή απόφαση, με την οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του υποψηφίου ως τροφίμου βρεφοκομείου ή ορφανοτροφείου προκειμένου για την υπαγωγή του στις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207/Α΄/02.10.2006).

19.            Τα δημόσια έγγραφα (πτυχίο, μεταπτυχιακό, άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση ΙΚΑ κλπ) χρειάζονται επικύρωση;

Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από το πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο. Δεν απαιτείται η επικύρωσή τους.

20.            Ισχύουν οι τίτλοι απόδειξης γνώσης χειρισμού Η/Υ που έχουν εκδοθεί παλαιότερα ή χρειάζεται ανανέωσή τους;

Ισχύουν ως έχουν. Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας.Εγγραφή στο Newsletter μας

Please enable the javascript to submit this form

© 2004 - 2022 All Rights Reserved. | Φιλοξενία & Κατασκευή HostPlus LTD

hostplus 35